MAINMENU|TSUKIJI KAGURASUSHI

MAIN RESTAURANT SUSHI

MAIN RESTAURANT A LA CARTE

Miso soup(Laver)【Namanori Misoshiru】 ¥430
Miso soup(Baby-necked clam)【Asari Misoshiru】 ¥430
Miso soup(Soup made from the bony parts of fish)【Sakana Ara Misoshiru】 ¥860

MAIN RESTAURANT SET MENU

PAGETOP